VH 2023

Okresní sdružení České unie sportu Karviná, z.s.

Univerzitní nám 242/2, 73301 Karviná-Fryštát

Tel. 552302895, e-mail: cuskarvina@seznam.cz

Řádným členům Okresního sdružení ČUS Karviná, z.s.

Členům VV OS ČUS Karviná,z.s.

Členům KK OS ČUS Karviná, z.s.

Pozvánka

na valnou hromadu Okresního sdružení ČUS Karviná, z.s.

která se koná

ve středu dne 22. listopadu 2023 v 16,oo hodin

v Aule Slezské univerzity v Karviné – Fryštátě

Prezence delegátů od 15.30 hodin do 15,55 hod.

P R O G R A M :

1 . Zahájení

2. Schválení jednacího řádu

3. Volba komisí: mandátové a návrhové

4. Zpráva o činnosti výkonného výboru OS ČUS Karviná, z.s.

5. Zpráva Kontrolní komise OS ČUS Karviná, z.s.

6. Zpráva mandátové komise

7. Diskuse

8. Schválení příjmů a výdajů, Výroční zprávy, Rozvahy, Výkazu zisku a

ztrát OS ČUS Karviná, z.s. za rok 2022 a Rozpočtu OS ČUS Karviná, z.s. na rok 2023

9. Návrh usnesení

10. Závěr

Delegáty Valné hromady jsou :

-statutární zástupce SK-TJ…, popřípadě jím pověřený člen

-předseda okresního sportovního svazu, popřípadě jím pověřený člen

Každý delegát může mít pouze l hlas, viz jednací řád.

Delegát za okresní sportovní svaz musí být členem SK-TJ.., která je členem OS ČUS Karviná,z.s.

U prezence každý delegát odevzdá vyplněný /jméno, příjmení delegáta a číslo SK/TJ dleseznamu SK/TJ/, vysílající složkou orazítkovaný a podepsaný mandát.

Bez razítka je mandát neplatný! Mandát a seznam s čísly SK/TJ je součástí zaslaných materiálů.

Mandát obdrží statutární zástupci všech členských SK/TJ a svazů elektronicky nejpozději do 10.11.2023

S pozdravem

Ing. Libor Dluhoš,v.r.

Předseda

V Karviné 22.října 2023